Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2017

melan
4067 9939
Reposted frominspiro inspiro vianuwanda nuwanda
melan
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viamiktoria miktoria

August 15 2017

melan
Znasz mnie na tyle  na ile Ci pozwolę.
— Uncertainty

August 09 2017

9628 fea9
Reposted fromerial erial vialois-lane lois-lane
melan
4216 7c98
Reposted frompesy pesy vianuwanda nuwanda

August 08 2017

melan
Tak trudno się podnieść, tak ciężko wstać
Gdy tyle wspomnień nie daje spać
I nie ma dnia, nie ma nocy,
Jest ten dziwny strach
— Mama Selita "Na pół"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaagp agp
melan
Właśnie po tym można poznać, że poznało się kogoś wyjątkowego: kiedy można się zamknąć na chwilę i razem pomilczeć.
— Pulp Fiction (1994)
Reposted fromdeath-is-my-friend death-is-my-friend viaagp agp
melan
3851 c5aa 500
Reposted frombabalikessoup babalikessoup viaagp agp
melan

August 07 2017

melan

August 06 2017

melan
2198 a7c5 500
Reposted frompesy pesy viaagp agp
melan
4978 1788
Reposted fromidjet idjet viagabor gabor
melan
Przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno swoich marzeń.
— Eleanor Roosevelt
Reposted fromavooid avooid viaagp agp

August 05 2017

melan
Reposted frommeem meem viairmelin irmelin
melan
2185 3909 500
Reposted fromgabor gabor
melan
1034 22a0 500
Tatry
melan
5439 d075
Reposted frompieprzycto pieprzycto vianuwanda nuwanda

August 01 2017

melan
8148 e87f 500
Reposted fromvandalize vandalize
melan
SKŁIK, SKŁIK,SKŁIKON, SKŁIK, SKŁIK, SKŁIKI 
KTO OGLĄDAŁ TEN WIE :) ;D
Reposted frommr-absentia mr-absentia viaagp agp
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl