Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2019

melan
6926 406c
Reposted fromgrubas grubas viairmelin irmelin
melan
melan
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding

July 07 2019

melan
melan
Prawdziwy związek zaczyna się wtedy, gdy kończy się faza randek, a odświętność tonie – często bezpowrotnie – w rutynie codzienności i niezauważalnie dla wielu przeistacza się w przyzwyczajenie, a mężczyźni zamiast kwiatów zaczynają kupować warzywa. Żeby tego chcieć, trzeba… trzeba kochać.
— J.L.Wiśniewski
Reposted fromswojszlak swojszlak viaxannabelle xannabelle

July 05 2019

melan
9890 f584 500
melan
Gdzieś to czytałam albo mi się śniło:
"Chmiel na bezsenność,a sen-na bezmiłość."
— Pawlikowska-Jasnorzewska
melan
Seaside, Oregon.
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 vianuwanda nuwanda
melan
Reposted fromshakeme shakeme vianuwanda nuwanda
melan
melan
9038 b8ad
melan
melan
melan
2940 0ae2 500
Rafał Bujnowski, "Nokturn (Graboszyce)" 2012-2013
Reposted fromallblack allblack viafine-arts fine-arts
melan
melan

Podziw jest cenniejszy od pożądania, a w dodatku bardziej wyniosły, bardziej twórczy, pożądanie jest wyjaławiające , nie ma nic bardziej destrukcyjnego niż niespełnione pożądanie, i nic smutniejszego niż pożądanie spełnione.
— Varga, Trociny.
melan
6319 7c2f
melan
Nie jestem z tych, których zrozumiesz za pierwszym razem.
— W.E.N.A.
Reposted frommonsoon monsoon viaxannabelle xannabelle

June 11 2019

melan
4041 48ce 500
Mario De Biasi, Milan, 1953
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialekkaprzesada lekkaprzesada
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl