Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2019

melan
8934 2276 500
Reposted from4777727772 4777727772 vialekkaprzesada lekkaprzesada

February 09 2019

melan

February 08 2019

melan
5578 5656 500
Reposted fromsoftboi softboi

February 06 2019

melan
4138 be3d 500
Reposted from4777727772 4777727772

February 04 2019

melan
melan
1153 bb5e 500
Reposted fromsoftboi softboi viaAmericanlover Americanlover
melan
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viaAmericanlover Americanlover
melan
1596 2633 500

November 10 2018

melan

November 08 2018

melan
Jak oglądasz seriale, to nie potrzebujesz ludzi. (...) To mi sprawia przyjemność, pomyślałam. Właśnie ten stan. Kiedy jesteś przed telewizorem i nikt się do mnie nie przypierdala.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
melan
8768 b84f 500
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
melan

November 07 2018

melan
melan
1167 4b4c 500
Reposted fromsarazation sarazation viaunfolded unfolded
melan

November 01 2018

melan
6424 0f3b 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
melan
7454 7c2e
Reposted fromunaswabsurdzie unaswabsurdzie

October 31 2018

melan
5239 2fe3
Reposted fromkarahippie karahippie viaagp agp
melan
4284 2319
Reposted fromkarahippie karahippie viaagp agp
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl