Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2019

melan
1446 446c 500
Reposted fromPoranny Poranny viaagp agp

May 20 2019

melan
0241 ff5c 500
Reposted fromfungi fungi viasober sober
0781 9689
2687 3669 500
Reposted fromreckon reckon vianuwanda nuwanda
7340 7fbe 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viadezynwoltura dezynwoltura
melan
8465 dd36
Reposted fromnyaako nyaako viairmelin irmelin
melan
2133 ac5d 500
Reposted fromhormeza hormeza viadark-side-of-art dark-side-of-art

May 17 2019

melan
Bądź sobie pochmurny, ale nie rób deszczu.
— Phoebe Buffay, "Przyjaciele"
Reposted fromcudoku cudoku viaszalony-virus szalony-virus

May 16 2019

melan
4424 f1f3 500
Reposted fromoll oll viaabsurdalna absurdalna
melan
0013 d486 500
Reposted fromhagis hagis viairmelin irmelin
3408 aa5d 500

barretoart:

Experiemental photography 
Painting with the light of the moon

Reposted fromerial erial vianuwanda nuwanda
melan
9415 e87f 500
Wycinki w termosie 
Reposted fromhormeza hormeza viaagp agp
melan
6532 2ba0 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaagp agp
melan

May 11 2019

melan
Dopamina uzależnia. Dlatego uzależniają nas osoby, z którymi wyjątkowo dobrze spędza nam się czas. Uzależniamy się od ich bliskości, bo jesteśmy przy nich dopaminowo pozytywie pobudzeni. I kiedy ta osoba odchodzi, to tęsknimy. Chcemy, żeby ona była cały czas, dlatego kontynuujemy daną relację. Czasami bywa to niebezpieczne.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromlovvie lovvie viaabsurdalna absurdalna

May 09 2019

melan
0996 5a4f
WOda
melan
   bądź przy mnie blisko 
   bo tylko wtedy 
   nie jest mi zimno

   chłód wieje z przestrzeni

   kiedy myślę 
   jaka ona duża 
   i jaka ja

   to mi trzeba 
   twoich dwóch ramion zamkniętych 
   dwóch promieni wszechświata


— Halina Poświatowska
Reposted frommhsa mhsa viairmelin irmelin

May 07 2019

melan
9486 8c27 500
melan
7634 4b7f

May 06 2019

melan
0413 1e5d 500
Reposted fromseaweed seaweed viadezynwoltura dezynwoltura
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl